| | | | |

1. Hermes udkommer 2 gange om året, sædvanligvis i februar og september. Tidsskriftet indeholder bidrag skrevet på et af følgende sprog: engelsk, tysk, fransk, spansk, dansk, norsk, svensk.

2. Bidrag indsendes i første omgang i elektronisk form som diskette eller e-mail (hermes@asb.dk) til

Hermes - Journal of Language and Communication Studies
Aarhus School of Business

Fuglesangs Allé 4 DK-8210 Aarhus V. Danmark
Att. Jan Engberg

Teksten sættes i Times New Roman, fontstørrelse 11, eksempler skrives med fontstørrelse 9. 

Seneste tidspunkt for aflevering af manuskript er den 1. april hhv. 1. september, hvis artiklen skal kunne trykkes i den næstfølgende udgave af tidsskriftet. Når manuskriptet er bedømt af tidsskriftets referees, og de nødvendige ændringer er foretaget, indsendes manuskriptet igen, nu både elektronisk og som papirversion. Der bliver foretaget i alt 3 korrekturer, den første af forfatteren, de øvrige af redaktionen. I forbindelse med førstekorrektur kan der kun foretages mindre ortografiske og grammatiske rettelser, derimod ikke tilføjelser eller ændringer i selve teksten. Hermes sættes i et DTP-program, hvorfor korrekturer skal foretages på den tilsendte korrekturtekst og ikke i form af nye filer.

3. Illustrationer, skemaer og figurer indsættes i manuskriptet og vedlægges i kopi.

4. Manuskriptets ydre form: Artikler og review articles indledes med forfatternavn og titel på artiklen. Herefter følger et abstract på engelsk på ca. 10 linjer og dernæst selve artiklen, som opdeles i kapitler ved hjælp af decimalsystemet. Som anmærkning med stjerne til forfatternavnet angives forfatterens adresse og e-mailadresse. Anmeldelser og omtaler skal ikke forsynes med titel, men indledes på følgende måde: Fornavn, Efternavn: Titel, Trykkested: Forlag, årstal, evt. antal sider, evt. bogens pris. Artikler og review articles vil normalt have et omfang på højst 25 sider, dvs. ca. 60.000 tegn (uden mellemrum). Anmeldelser kan være op til 6, omtaler op til 2 sider.

5. Kortere citater bringes som en del af teksten, mens citater eller fremhævelser af større vigtighedbør anføres i et afsnit for sig selv.

6. Eksempler nummereres fortløbende og behandles i øvrigt som citater.

7. Vi anbefaler en tilbageholdende brug af fodnoter. Evt. nødvendige noter gennemnummereres i teksten med højtstillet angivelse uden parentes.

8. Litteraturhenvisninger foretages i teksten på følgende måde:

       Croft (1985: 310) eller Croft (1985)

9. Særlige angivelser: lingvistiske termer kan, når de indføres, fremhæves med fed; angivelse af objekt­sproglige enheder sker med kursiv (f.eks. ”modalverbet may kan anvendes i 7 betydninger:”); betydninger af sproglige enheder angives ved hjælp af enkle anførselstegn (fx 'en ugift mand'). Tankestreger og em-streger, dvs. "lange bindestreger" (som i 1987–1988) skal være længere end stregen ved orddeling. Derfor bruges den "lange bindestreg" alle andre steder. Ved angivelse af tal bruges et punktum mellem tre cifre (fx 250.000).

10. Litteraturlisten ordnes alfabetisk og kronologisk (under hver forfatter). Så vidt muligt angives forfatteres fornavn fuldstændigt:

Cobuild 1987 = Collins Cobuild English Language Dictionary. Editor in Chief: John Sinclair, Managing Editor: Patrick Hanks. London/Glasgow: Collins.

Croft, William 1990: Typology and universals. In Linguistic Typology. The Journal of the Association of Linguistic Typology 1, 1-25.

Croft, William, Croft, Willy/Croft, Walter 1990 (eds.): Typology and universals. Cambridge: Cambridge U.P.

Dubois, Jean/Dubois, Claude 1971: Introduction à la lexicographie. Le dictionnaire. Paris: Larousse.

 

Hvis en forfatter har flere udgivelser fra samme år, angives dette på følgende måde: Croft (1990a), Croft (1990b), Croft (1990c).

11. Der gives 20 særtryk for artikler og review articles, men ingen særtryk for anmeldelser og omtaler.

For yderligere tvivlsspørgsmål henvises til artiklen "The Dogmas of Technical Translation - Are They Still Valid?" i Hermes 23, 65-76, som er frit tilgængelig på tidsskriftets hjemmeside.

INFORMATION FOR AUTHORS

Submission of manuscripts
Manuscripts should be submitted in electronic form to je@asb.dk or on disc to:

Hermes - Journal of Language and Communication Studies
Aarhus School of Business
Fuglesangs Allé 4 DK-8210 Aarhus V. Denmark
Att. Jan Engberg 

The text must be set in Times New Roman, font size 11, examples must be written in font size 9.

Deadline for submission of manuscripts to be published in the spring issue is Sept. 1, deadline for the autumn issue is April 1. When the manuscript has been refereed, the author will be asked to make the requested changes and submit a revised electronic version of the manuscript as well as an identical hard copy. Three proof-readings will be made, the first by the author, the rest by the editors. In connection with the first proof-reading only minor orthographical and grammatical changes may be made; in other words, lengthy additions or changes in the text itself are not accepted. Hermes uses a special design programme which means that corrections should only be made in the proof copy which the author receives from the editors.

Preparation of manuscripts
Articles and review articles:
The upper-most part of the first page should include the author’s name, the title of the article and an abstract of approx. 10 lines. Then follows the body of the article, which should be divided into chapters, numbered consecutively using Arabic (not Roman) numbers. At the bottom of the first page an asterisked note should be inserted with the author’s postal and e-mail addresses. Articles and review articles should normally not exceed 25 pages (i.e. approx. 60,000 characters – without spacing).

Book reviews and notices:
Book reviews and notices contain no title, but are introduced in the following way: First and last names of author(s)/editor(s): title of the book, the place of publication: publisher, year, pagination, and the cost (if available). Book reviews should not exceed six pages, notices not more than two.

Illustrations, tables and figures
Illustrations, tables, and figures should be inserted in the manuscript itself. However, we kindly ask authors to provide hard copies as well.

Quotes
Brief quotes should be included in the text itself while longer quotes must be separated from the text leaving blank lines above and below the quote.

Examples
Examples should be numbered serially and treated in the same way as quotes.

Footnotes
Footnotes should be used sparingly. Essential footnotes should be numbered serially throughout the manuscript. Footnote numbers are to be typed in the text itself, raised above the line number, with no enclosures (such as brackets).

Typefaces

  • Use bold to mark a linguistic term at its first use.
  • Use italics to give emphasis to a letter, word, phrase, etc. in the text (e.g. “the modal verb may may express 7 different meanings….”).
  • Use single quotation marks to emphasise, for example, the meaning of a word (e.g. ‘an unmarried man’).
  • Use hyphens for separating words only (e.g. well-balanced). Use “long dashes” (in typesetting jargon the EN and EM dashes) to separate all other relevant items in the text (e.g. 2000–2002 or pp. 20–33). 
  • Use commas (,) to divide large numbers into groups of three figures (e.g. 250,000).

References in the text
References in the text should be made in the following way: Croft (1985: 310) or Croft (1985).

List of reference

  • Arrange entries alphabetically by surnames of authors.
  • Spell out author’s given (first) name – do not use initials.
  • List multiple works by the same author in ascending chronological order.
  • Use suffixed letters a, b, c, etc. to distinguish items published by a single author in the same year: Croft, William (1990a), Croft, William (1990b).

Cobuild 1987 = Collins Cobuild English Language Dictionary. Editor in Chief: John Sinclair, Managing Editor: Patrick Hanks. London/Glasgow: Collins.

Croft, William 1990: Typology and universals. In Linguistic Typology. The Journal of the Association of Linguistic Typology 1, 1-25.

Croft, William, Croft, Willy/Croft, Walter 1990 (eds): Typology and universals. Cambridge: Cambridge U.P.

Dubois, Jean/Dubois, Claude 1971: Introduction à la lexicographie. Le dictionnaire. Paris: Larousse. 

Offprints
Authors will receive twenty offprints of their article or review article free of charge. Please note that offprints of book reviews and notices are not available. 

For further exemplification see the article: The Dogmas of Technical Translation – Are They Still Valid? In Hermes 23, 65-76, accessible on Hermes’ website.